Úradné preklady jazyk nemecký - jazyk slovenský
 
Home
Čo je úradne overený preklad?
Oblasti prekladu
Vyhotovenie prekladu
Cenník
Osobný profil
Kontakt
Kontaktný formulár
Odkazy
Aktuality
   
 

News & Updates

 

OSOBNÝ PROFIL

 

  • prekladateľská činnosť od r. 1993

  • úradná prekladateľka od r. 2005

 

Vzdelanie:

1993 – ukončenie vysokoškolského štúdia na Vysokej škole pedagogickej v Nitre (dnes UKF v Nitre), odbor nemecký jazyk – ruský  jazyk – filozofia (Mgr.)

1996-1999 – doplnkové štúdium interkultúrnej germanistiky a politológie na Univerzite v Bayreuthe (Nemecko)

2002 – ukončenie rigorózneho štúdia na FF UKF v Nitre (PaedDr.)

2010 – ukončenie doktorandského štúdia na FF UKF v Nitre (PhD.)

 

Ďalšie vzdelávanie:

- účasť na odborných seminároch a konferenciách venovaných otázkam prekladu odborných textov

Nové technológie v úradnom preklade a tlmočení – postrehy z konferencie Komory súdnych tlmočníkov Českej republiky (2.-4. februára 2012)

 

Členstvo:

členka JTP

členka SSPOL

 

Ostatné:

  • dlhoročná prekladateľská činnosť pre slovenské a zahraničné firmy a spoločnosti, štátne orgány

  • dlhoročná spolupráca s úradnými prekladateľmi v Nemecku

  • aktívna činnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania profesionálnych tlmočníkov a prekladateľov (FF UKF v Nitre)

  • aktívna spolupráca s Tlmočníckym ústavom FF UKF v Nitre (vedenie workshopov a odborných seminárov pre úradných prekladateľov a záujemcov o získanie osvedčenia úradného prekladateľa)

  • vedenie seminárov špecializačného štúdia odborného prekladu na FF UKF v Nitre

 
www.prekladywrede.sk