Cenník - Úradné preklady

Štandardizované listiny 

20 EUR/1 NS*


Napríklad:
 • rodný list bez notárskeho overenia
 • sobášny list bez notárskeho overenia
 • úmrtný list bez notárskeho overenia
 • potvrdenie o návšteve školy
 • osvedčenie o štátnom občianstve
 • koncoročné vysvedčenie (2 NS)
 • výpis z registra trestov (2 NS)
         a i.

Ostatné listiny

25 EUR/1 NS*


Napríklad:
 • diplom/dodatok k diplomu
 • vysvedčenie o štátnej skúške
 • maturitné vysvedčenie
 • rodný list s notárskym overením
 • sobášny list s notárskym overením
 • výučný list
 • živnostenský list
 • zmluva
 • rozsudok
 • výpis z účtu
 • výpis z obchodného registra
 • potvrdenie sociálnej poisťovne
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne
 • potvrdenie daňového úradu
         a i.

Odborne náročné texty

25 EUR a viac/1 NS*


Napríklad:
 • lekárska správa
 • právny text
 • technická dokumentácia
          a i.

Upozornenie:
 • Odbornú náročnosť textu na preklad určí prekladateľ.
 • Navýšenie ceny môže vyplynúť aj
  z náročnejšej grafickej úpravy prekladu (tabuľky, obrázky a pod.).

Platnosť cien


Uvedené ceny sú platné pre preklad vyhotovený v štandardnom termíne (do 2 pracovných dní).
Ceny sa vzťahujú na 1 normovanú stranu* prekladu (1 NS je 1800 znakov vrátane medzier).
Každá začatá normovaná strana sa počíta ako celá normovaná strana.
Záväznú cenu je možné stanoviť iba na základe predloženia/zaslania dokumentu, ktorý je určený na preklad.
Nie som platcom DPH.
Preklad vyhotovím až po odsúhlasení zakazníkom a úhrade tlmočného v hotovosti alebo prevodom na účet VOPRED.


Bankové údaje


Tatra banka
IBAN: SK23 1100 0000 0029 3578 7346                     

BIC: TATRSKBX

Príplatky


50 % konečnej ceny prekladu za vyhotovenie v termíne kratšom ako je štandardný termín.
100 % konečnej ceny prekladu za vyhotovenie prekladu na počkanie, resp. v deň zadania prekladu (vyhotovenie prekladu závisí od rozsahu dokumentu a časovej dispozície prekladateľa).


Dodatočné poplatky


Poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Paušálne výdavky za tlač dokumentu z mailu, kopírovanie (1 strana farebná = 0,30 EUR; 1 strana čierno-biela = 0,20 EUR).

Vyhotovenie overenej kópie dokumentu súbežne s prvým vyhotovením prekladu (2,66 EUR).