FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Čo je úradný preklad?

 • Úradný preklad (preklad s okrúhlou pečiatkou) vyhotovuje prekladateľ, vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 • Úradný prekladateľ (prekladateľ podľa osobitného predpisu) je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR (JASPI).
 • Úradný preklad je určený na úradné účely pre súdy, prokuratúru, políciu, verejné inštitúcie a pod. na Slovensku a v zahraničí.

Čo je súčasťou úradného prekladu?

 • Úradný preklad pozostáva z titulnej strany, prekladanej listiny, prekladu a doložky prekladateľa.
 • Úradný preklad je zviazaný trojfarebnou šnúrkou a opatrený okrúhlou pečiatkou prekladateľa.
 • V doložke prekladateľ osvedčuje zhodu obsahu prekladanej listiny s prekladom (notár osvedčuje zhodu predloženej kópie listiny s originálom).

Ako postupovať pri zadávaní úradného prekladu?

 • Kontaktovať ma môžete telefonicky (pondelok - nedeľa v čase 08.00. - 19.00 hod.) alebo mailom (neobmedzene).
 • Pri zadaní prekladu je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, titul a adresu zadávateľa prekladu; s čím má byť preklad zviazaný (originál, kópia, overená kópia); počet vyhotovení prekladu; krajinu, pre ktorú je preklad určený (dôležitý údaj s ohľadom na použitú terminológiu); termín, do ktorého je potrebné preklad vyhotoviť; spôsob vyzdvihnutia/doručenia prekladu (poštou, mailom, osobne); korešpondenčnú adresu (tá sa môže od adresy zadávateľa prekladu odlišovať) a fakturačné údaje. 
 • Na určenie záväznej ceny prekladu je potrebné zaslať listinu mailom formou skenu (pdf, jpg) alebo listinu predložiť vo fyzickej podobe. Fotografie listín, ktoré boli vyhotovené mobilom, nie sú na úradný preklad vhodné.

Koľko strán bude mať preklad?

 • Pri preklade sa rozlišuje medzi fyzickou a tzv. normovanou stranou. 1 normovaná strana (NS) má 1800 znakov vrátane medzier.
 • Fyzická strana nemusí a často ani nezodpovedá normovanej strane. Počet strán prekladu sa preto vypočíta podľa počtu znakov (vrátane medzier) prekladu, nie východiskového textu (prekladanej listiny).
 • Pri preklade do nemčiny sa počet znakov prekladu v porovnaní s počtom znakov slovenského textu navýši o cca. 20 - 25 % (toto navýšenie vyplýva z odlišnej stavby nemeckého jazyka v porovnaní so slovenčinou).
 • Prekladateľ vie odhadnúť počet strán prekladu a exaktne vypočítať počet znakov v programe Word.
 • Pri úradnom preklade však platí, že aj strana, ktorá má menej ako 1800 znakov (s medzerami), sa počíta ako jedna celá normovaná strana. 

S čím sa zväzuje úradný preklad?

 • Preklad sa zväzuje s originálom listiny, obyčajnou kópiou bez notárskeho osvedčenia alebo s kópiou s notárskym osvedčením.
 • Prekladateľ neurčuje, s čím má byť preklad zviazaný. V prípade pochybností je preto potrebné informovať sa u príjemcu prekladu (na úrade, u zamestnávateľa a pod.), či postačuje napr. obyčajná kópia alebo notársky osvedčená kópia. 
 • V prípade, ak je potrebná notársky osvedčená kópia prekladanej listiny, je potrebné dať kópiu najprv osvedčiť notárovi, nakoľko sa notárske osvedčenie prekladá tiež.

Aký je spôsob úhrady tlmočného?

 • Tlmočné (honorár za preklad) je potrebné uhradiť VOPRED prevodom na účet: Tatra banka; IBAN SK23 1100 0000 0029 3578 7346; BIC TATRSKBX alebo v hotovosti.
 • Preklad vyhotovím až po úhrade tlmočného, resp. zaslaní dokladu o prevodnom príkaze mailom.
 • O úhrade tlmočného Vám vystavím príjmový doklad, resp. vyúčtovanie.
 • Nie som platcom DPH.

Kde sídlite?

Sídlim v mestskej časti Nitra - Čermáň, Južná 38.
Dostanete sa ku mne:
 • autom: vjazd z kruhového objazdu pri Matici slovenskej/Slovenskej pošte, smer Dolnočermánska ulica (možnosť parkovania pred domom);
 • MHD: autobusová linka č. 2, 4, 6, 26 (zastávka Mestská hala).